C#中文转拼音代码

c#代码,自动生成简码,可以根据输入的商品名称等信息自动取其中文拼音首字母作为简码-c# code automatically generated Jane code, based on the importation of trade names and other information automatically choose the first letter of Chinese phonetic code as Jane

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions; 

public static class Chs2Spell
{ 

  #region 编码定义,不支持全角字符 

  private static int[] pyvalue = new int[]
  {
     -20319, -20317, -20304, -20295, -20292, -20283, -20265, -20257, -20242, -20230, -20051, -20036, -20032,
        -20026,
        -20002, -19990, -19986, -19982, -19976, -19805, -19784, -19775, -19774, -19763, -19756, -19751, -19746,
        -19741, -19739, -19728,
        -19725, -19715, -19540, -19531, -19525, -19515, -19500, -19484, -19479, -19467, -19289, -19288, -19281,
        -19275, -19270, -19263,
        -19261, -19249, -19243, -19242, -19238, -19235, -19227, -19224, -19218, -19212, -19038, -19023, -19018,
        -19006, -19003, -18996,
        -18977, -18961, -18952, -18783, -18774, -18773, -18763, -18756, -18741, -18735, -18731, -18722, -18710,
        -18697, -18696, -18526,
        -18518, -18501, -18490, -18478, -18463, -18448, -18447, -18446, -18239, -18237, -18231, -18220, -18211,
        -18201, -18184, -18183,
        -18181, -18012, -17997, -17988, -17970, -17964, -17961, -17950, -17947, -17931, -17928, -17922, -17759,
        -17752, -17733, -17730,
        -17721, -17703, -17701, -17697, -17692, -17683, -17676, -17496, -17487, -17482, -17468, -17454, -17433,
        -17427, -17417, -17202,
        -17185, -16983, -16970, -16942, -16915, -16733, -16708, -16706, -16689, -16664, -16657, -16647, -16474,
        -16470, -16465, -16459,
        -16452, -16448, -16433, -16429, -16427, -16423, -16419, -16412, -16407, -16403, -16401, -16393, -16220,
        -16216, -16212, -16205,
        -16202, -16187, -16180, -16171, -16169, -16158, -16155, -15959, -15958, -15944, -15933, -15920, -15915,
        -15903, -15889, -15878,
        -15707, -15701, -15681, -15667, -15661, -15659, -15652, -15640, -15631, -15625, -15454, -15448, -15436,
        -15435, -15419, -15416,
        -15408, -15394, -15385, -15377, -15375, -15369, -15363, -15362, -15183, -15180, -15165, -15158, -15153,
        -15150, -15149, -15144,
        -15143, -15141, -15140, -15139, -15128, -15121, -15119, -15117, -15110, -15109, -14941, -14937, -14933,
        -14930, -14929, -14928,
        -14926, -14922, -14921, -14914, -14908, -14902, -14894, -14889, -14882, -14873, -14871, -14857, -14678,
        -14674, -14670, -14668,
        -14663, -14654, -14645, -14630, -14594, -14429, -14407, -14399, -14384, -14379, -14368, -14355, -14353,
        -14345, -14170, -14159,
        -14151, -14149, -14145, -14140, -14137, -14135, -14125, -14123, -14122, -14112, -14109, -14099, -14097,
        -14094, -14092, -14090,
        -14087, -14083, -13917, -13914, -13910, -13907, -13906, -13905, -13896, -13894, -13878, -13870, -13859,
        -13847, -13831, -13658,
        -13611, -13601, -13406, -13404, -13400, -13398, -13395, -13391, -13387, -13383, -13367, -13359, -13356,
        -13343, -13340, -13329,
        -13326, -13318, -13147, -13138, -13120, -13107, -13096, -13095, -13091, -13076, -13068, -13063, -13060,
        -12888, -12875, -12871,
        -12860, -12858, -12852, -12849, -12838, -12831, -12829, -12812, -12802, -12607, -12597, -12594, -12585,
        -12556, -12359, -12346,
        -12320, -12300, -12120, -12099, -12089, -12074, -12067, -12058, -12039, -11867, -11861, -11847, -11831,
        -11798, -11781, -11604,
        -11589, -11536, -11358, -11340, -11339, -11324, -11303, -11097, -11077, -11067, -11055, -11052, -11045,
        -11041, -11038, -11024,
        -11020, -11019, -11018, -11014, -10838, -10832, -10815, -10800, -10790, -10780, -10764, -10587, -10544,
        -10533, -10519, -10331,
        -10329, -10328, -10322, -10315, -10309, -10307, -10296, -10281, -10274, -10270, -10262, -10260, -10256,
        -10254
      }; 

  private static string[] pystr = new string[]
  {
     "a", "ai", "an", "ang", "ao", "ba", "bai", "ban", "bang", "bao", "bei", "ben", "beng", "bi", "bian",
        "biao",
        "bie", "bin", "bing", "bo", "bu", "ca", "cai", "can", "cang", "cao", "ce", "ceng", "cha", "chai", "chan"
        , "chang", "chao", "che", "chen",
        "cheng", "chi", "chong", "chou", "chu", "chuai", "chuan", "chuang", "chui", "chun", "chuo", "ci", "cong"
        , "cou", "cu", "cuan", "cui",
        "cun", "cuo", "da", "dai", "dan", "dang", "dao", "de", "deng", "di", "dian", "diao", "die", "ding",
        "diu", "dong", "dou", "du", "duan",
        "dui", "dun", "duo", "e", "en", "er", "fa", "fan", "fang", "fei", "fen", "feng", "fo", "fou", "fu", "ga"
        , "gai", "gan", "gang", "gao",
        "ge", "gei", "gen", "geng", "gong", "gou", "gu", "gua", "guai", "guan", "guang", "gui", "gun", "guo",
        "ha", "hai", "han", "hang",
        "hao", "he", "hei", "hen", "heng", "hong", "hou", "hu", "hua", "huai", "huan", "huang", "hui", "hun",
        "huo", "ji", "jia", "jian",
        "jiang", "jiao", "jie", "jin", "jing", "jiong", "jiu", "ju", "juan", "jue", "jun", "ka", "kai", "kan",
        "kang", "kao", "ke", "ken",
        "keng", "kong", "kou", "ku", "kua", "kuai", "kuan", "kuang", "kui", "kun", "kuo", "la", "lai", "lan",
        "lang", "lao", "le", "lei",
        "leng", "li", "lia", "lian", "liang", "liao", "lie", "lin", "ling", "liu", "long", "lou", "lu", "lv",
        "luan", "lue", "lun", "luo",
        "ma", "mai", "man", "mang", "mao", "me", "mei", "men", "meng", "mi", "mian", "miao", "mie", "min",
        "ming", "miu", "mo", "mou", "mu",
        "na", "nai", "nan", "nang", "nao", "ne", "nei", "nen", "neng", "ni", "nian", "niang", "niao", "nie",
        "nin", "ning", "niu", "nong",
        "nu", "nv", "nuan", "nue", "nuo", "o", "ou", "pa", "pai", "pan", "pang", "pao", "pei", "pen", "peng",
        "pi", "pian", "piao", "pie",
        "pin", "ping", "po", "pu", "qi", "qia", "qian", "qiang", "qiao", "qie", "qin", "qing", "qiong", "qiu",
        "qu", "quan", "que", "qun",
        "ran", "rang", "rao", "re", "ren", "reng", "ri", "rong", "rou", "ru", "ruan", "rui", "run", "ruo", "sa",
        "sai", "san", "sang",
        "sao", "se", "sen", "seng", "sha", "shai", "shan", "shang", "shao", "she", "shen", "sheng", "shi",
        "shou", "shu", "shua",
        "shuai", "shuan", "shuang", "shui", "shun", "shuo", "si", "song", "sou", "su", "suan", "sui", "sun",
        "suo", "ta", "tai",
        "tan", "tang", "tao", "te", "teng", "ti", "tian", "tiao", "tie", "ting", "tong", "tou", "tu", "tuan",
        "tui", "tun", "tuo",
        "wa", "wai", "wan", "wang", "wei", "wen", "weng", "wo", "wu", "xi", "xia", "xian", "xiang", "xiao",
        "xie", "xin", "xing",
        "xiong", "xiu", "xu", "xuan", "xue", "xun", "ya", "yan", "yang", "yao", "ye", "yi", "yin", "ying", "yo",
        "yong", "you",
        "yu", "yuan", "yue", "yun", "za", "zai", "zan", "zang", "zao", "ze", "zei", "zen", "zeng", "zha", "zhai"
        , "zhan", "zhang",
        "zhao", "zhe", "zhen", "zheng", "zhi", "zhong", "zhou", "zhu", "zhua", "zhuai", "zhuan", "zhuang",
        "zhui", "zhun", "zhuo",
        "zi", "zong", "zou", "zu", "zuan", "zui", "zun", "zuo"
      }; 

  #endregion 

  /**/
  /// <summary>
  /// 将中文转换为拼音
  /// 如果给定的字符为非中文汉字将不执行转化,直接返回原字符;
  /// </summary>
  /// <param name="chsstr">指定汉字字符串</param>
  /// <returns>拼音字符串</returns>
  public static string ChsString2Spell(string chsstr)
  {
    string strRet = string.Empty; 

    char[] ArrChar = chsstr.ToCharArray(); 

    foreach (char c in ArrChar)
    {
      if (c == '孢') //"孢"系统转换有问题
      {
        strRet += "Bao ";
      }
      else
      {
        strRet += SingleChs2Spell(c.ToString());
      } 

    }
    return strRet;
  } 

   /**//// <summary>
    /// 取出一行字符首字母(大写)
    /// </summary>
    /// <param name="chsstr">指定汉字字符串</param>
    /// <returns>拼音首字母</returns>
    public static string GetHeadOfChs(string chsstr)
    {
      string strRet = string.Empty; 

      char[] ArrChar = chsstr.ToCharArray(); 

      foreach (char c in ArrChar)
       {
         if (c == '孢')
         {
           strRet += "B";
         }
         else
         {
           strRet += GetHeadOfSingleChs(c.ToString());
         } 

       } 

      return strRet;
    } 

  /**/
  /// <summary>
  /// 单个汉字字符转化为拼音字符串
  /// </summary>
  /// <param name="SingleChs">单个汉字字符</param>
  /// <returns>拼音字符串</returns>
   public static string SingleChs2Spell(string SingleChs)
   {
     byte[] array;
      int iAsc;
      string strRtn = string.Empty; 

      array = Encoding.Default.GetBytes(SingleChs); 

      try
      {
        iAsc = (short) (array[0]) * 256 + (short) (array[1]) - 65536;
      }
      catch
      {
        iAsc = 1;
      }
     if (iAsc > 0 && iAsc < 160)
        return SingleChs; 

      for (int i = (pyvalue.Length - 1); i >= 0; i--)
      {
        if (pyvalue[i] <= iAsc)
        {
          strRtn = pystr[i];
          break;
        }
      } 

      //将首字母转为大写
      if (strRtn.Length >= 1)
      {
        strRtn = strRtn.Substring(0, 1).ToUpper() + strRtn.Substring(1)+" ";
      } 

      return strRtn;
    } 

   /**//// <summary>
    /// 取单个汉字拼音的首字母
    /// </summary>
    /// <param name="SingleChs">单个汉字字符</param>
    /// <returns>拼音首字符</returns>
    public static string GetHeadOfSingleChs(string SingleChs)
    {
      return SingleChs2Spell(SingleChs).Substring(0, 1);
    } 

}

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注